Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI -> GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo
 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
Cập nhật: 18/04/2018 14:20 (GMT +7)

GIỚI THIỆU

VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

 

  1. Thông tin chung

Tên công đoàn: Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Gia Lai

Công đoàn cấp trên trực tiếp: Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai

Facebook: Công đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai

Năm thành lập: 1976

2. Lịch sử hình thành, phát triển và thành tích nổi bật

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Công đoàn Trường cũng hình thành và phát triển. Trải qua 6 lần tách nhập, thay đổi tên, nâng cấp Trường Công đoàn cơ sở trường cũng có sự biến động, thay đổi. Chặng đường hơn 45 năm qua, với biết bao thử thách, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường vận động, tập hợp, phát huy trí tuệ của viên chức, lao động (VC, LĐ) trong việc phát triển tiềm năng lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy; tìm cách sắp xếp hợp lý, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho VC, LĐ, đồng thời bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài của VC, LĐ, một cách căn bản và có hiệu quả, qua đó đã góp phần tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chế độ, chính sách mới, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tình hình đội ngũ và định hướng phát triển của Nhà trường, trên cơ sở đó, BCH Công đoàn Trường qua từng thời kỳ xây dựng chương trình công tác của Công đoàn, đã thể hiện được các ưu điểm: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; biết phân loại, so sánh, chọn lọc để định rõ nội dung và yêu cầu đạt được; coi trọng hoạt động trọng tâm; đan xen hoạt động Công đoàn trong kế hoạch chuyên môn; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, bổ sung khắc phục khiếm khuyết, đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn.

Công đoàn đã cùng với Ban Giám hiệu nhà trường xây dưng hoàn thiện các văn bản: Quy chế chi tiêu nội bộ trường, quy chế thi đua, cụ thể hóa quy chế dân chủ cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan bằng hình thức phối hợp tổ chức giao lưu đối thoại trực tiếp thường kỳ hàng tháng giữa Lãnh đạo Đảng, Ban Giám hiệu, Công đoàn với Viên chức, Lao động về các nhiệm vụ thường xuyên như: Công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, các hoạt động phong trào...; hàng năm Nhà trường đều tổ chức Hội nghị VC - LĐ. Qua đó những đóng góp ý kiến xây dựng, đề xuất của VC, LĐ được tôn trọng và giải quyết kịp thời, hợp tình hợp lý; quyền và lợi ích của tập thể và cá nhân được đảm bảo. Chính vì vậy đã tạo được sự đồng thuận trong toàn thể VC - LĐ trong nhà trường, tạo sự đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xuyên suốt chặng đường qua, Công đoàn trường đã đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo đời sông vật chất, tinh thần của người lao động.

Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường, Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn kịp thời bổ sung, kiện toàn, chấn chỉnh tổ chức phù hợp tình hình, điều kiện của nhà trường nhằm xây dựng phong trào VC - LĐ và Công đoàn cơ sở vững mạnh. Những ngày đầu thành lập, cán bộ đoàn viên Công đoàn chỉ khoảng 11 người, đến nay đã lên đến gần 220 người. Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 72 người, đại học 110 người. 

3. Tổ chức, nhân sự

       Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai, gồm 09 ủy viên:

1. Nguyễn Minh Nhựt – Chủ tịch

2. Vũ Thị Hồng Mến – Phó Chủ tịch

3. Phạm Anh Tiến – Ủy viên

4. Trịnh Văn Thành – Ủy viên

5. Nguyễn Đỗ Lan Quỳnh – Ủy viên

6. Bùi Đức Dũng – Ủy viên

7. Đỗ Đức Kiên –Ủy viên

8. Nguyễn Thị Mỹ Linh –Ủy viên

9. Võ Thanh San –Ủy viên 

Các Ban thuộc Công đoàn Trường:

Ủy ban kiểm tra Công đoàn, gồm:

1. Phạm Anh Tiến - Chủ nhiệm UBKT

2. Huỳnh Văn Hoài - UV UBKT

3. Tạ Thị Điệp - UV UBKT

Ban nữ công, gồm:

1. Nguyễn Đỗ Lan Quỳnh - Trưởng Ban

2. Nguyễn Thị Thảo - Thành viên

3. Đặng Thị Minh Nhựt - Thành viên

4. Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên

5. Trương Thị Lan - Thành viên

6. Nguyễn Thị Như Ngọc - Thành viên

7. Nguễn Thị Xuân Thu - Thành viên

 

Các Tổ Công đoàn trực thuộc:

1. Tổ Công đoàn 1: Phòng Tổ chức- Hành chính; Phòng Kế hoạch- Tài chính

2. Tổ Công đoàn 2: Phòng Quản trị- Vật tư thiết bị; Phòng Công tác HSSV

3. Tổ Công đoàn 3: Phòng Đào tạo- Nghiên cứu khoa học- Hợp tác quốc tế; Phòng đảm bảo chất lượng

4. Tổ Công đoàn 4: Khoa Văn hóa- Du lịch

5. Tổ Công đoàn 5: Khoa Điện- Điện tử- Tin học; Khoa Nông- Lâm 

6. Tổ Công đoàn 6: Khoa Cơ khí- Xây dựng; Khoa Động lực- Máy nông nghiệp

7. Tổ Công đoàn 7: Khoa nghề phổ thông; Khoa Y- Dược; Khoa khoa học cơ bản

8. Tổ Công đoàn 8: Khoa Nghiệp vụ- Du lịch; Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học- Lái xe; Trung tâm tuyển sinh- Hỗ trợ HSSV

4. Chức năng của Công đoàn Trường:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Nhà trường.

Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các phòng, khoa, bộ môn và các tổ chức khác.

Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp Ban giám hiệu và trưởng các phòng, khoa, bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các phòng, khoa, bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong Trường.

- Tổ chức vận động cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức lao động tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn Trường vững mạnh.

 • Trường Cao đẳng Gia Lai (Theo Công đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai)
 • In trang này   Tạo bản in   Gửi qua Email   Gửi phản hồi
  CÁC TIN KHÁC
  Ban hành nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (17/03/2023)
  Sinh viên ngành Điện tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (16/03/2023)
  Tổ chức tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS 2023 (16/03/2023)
  Trường Cao đẳng Gia Lai liên kết với Trường Đại học Trà Vinh khai giảng Lớp Đại học Y tế công cộng liên thông khóa 2022 (16/03/2023)
  Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất Thông báo tuyển dụng lao động 2023 (14/03/2023)
  Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022 (13/03/2023)
  Thông báo Đề cương & Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 20222 (13/03/2023)
  Triển lãm Thiết bị điện thông minh - Vconex (10/03/2023)
  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022 (08/03/2023)
  Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 Thông báo tuyển dụng lao động 2023 (19/02/2023)
  Lên đầu trang


  Thành tích


   
   
   
   
   
   
  Đơn vị liên kết
  Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
  Địa chỉ: Khu Đ Thi Din Ph-TP Pleiku-tinh Gia Lai
  Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
  Email: info@cdngl.edu.vn
  Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]